Disclaimer

DISCLAIMER

Bedrijfsinformatie

Arcadius BV – hieronder genoemd “Arcadius”

Ondernemingsnummer: BE-0460.076.344

Adres maatschappelijke zetel: Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Machelen

Email: info@arcadius.be

Gebruik van deze website

Deze website is eigendom van Arcadius en dient om u informatie te verschaffen over ons bedrijf en onze diensten. Wij verzoeken u echter als gebruiker onze website te openen en/of te gebruiken met inachtneming van volgende mededelingen en uitsluitingen betreffende aansprakelijkheid:

Informatie op deze website

Wij doen er alles aan om de juistheid en de actualiteit van onze webpagina’s te verzekeren. Hoewel Arcadius te goeder trouw handelt, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor enige claims die zouden kunnen voortvloeien uit de kwaliteit, de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of juistheid van de informatie die hier wordt weergegeven. Dit geldt ook voor alle verstrekte downloadbare bestanden. Wij behouden ons het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, delen van de verstrekte informatie of gegevens te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen, of om hele webpagina’s tijdelijk of volledig stop te zetten.

Beveiliging van deze website

Arcadius neemt alle nodige technologische maatregelen om virussen of schadelijke elementen op onze website en servers te voorkomen. Wij kunnen echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met maar niet beperkt is tot de overdracht van virussen of schadelijke programma’s in de inhoud ervan. Het downloaden van bestanden van deze website is steeds volledig op eigen risico. Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze externe aanbieders en de inhoud van hun webpagina’s. Als externe websites gelinkt aan onze pagina’s illegale of aanstootgevende inhoud van welke aard dan ook bevatten, distantieert Arcadius zich uitdrukkelijk van die inhoud.

Intellectuele eigendom

Tenzij anders vermeld, is Arcadius de eigenaar van alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van alle elementen en inhoud van deze webpagina’s. Elke reproductie, distributie of enige andere vorm van exploitatie voor commerciële doeleinden is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Arcadius. Het is eveneens niet toegelaten om zonder voorafgaande toestemming van Arcadius andere websites naar deze website linken door middel van hyperlinking of andere soortgelijke technieken.

Privacy en verwerking van persoonsgegevens

Arcadius hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. U vindt hierover meer informatie in onze Privacy policy.

Toepasselijk recht en geschillenregeling

De inhoud, de publicaties en de diensten die Arcadius via deze website aanbiedt, zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan onze website zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze gemeenschappelijke zetel bevoegd.

Disclaimer

Mocht er een tegenstrijdigheid bestaan tussen de versies van deze Nederlandstalige, Franstalige of Engelstalige algemene voorwaarden, of mocht er een hiaat zijn in één van deze teksten, dan zal de Nederlandstalige tekst voorrang hebben en de anderstalige algemene voorwaarden desgevallend aanvullen.

Contact

Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen via email op info@arcadius.be of telefoon 02-709 72 71.